top of page

ניהול תזרים מזומנים בזמן משבר

מאז תחילת שנות ה 2000 חווה המשק הישראלי מספר תקופת מיתון כתוצאה מאירועים גלובאליים או מקומיים עליהם ניתן למנות את התפוצצות בועת הדוט–קום בשנת 2000, משבר הסאב-פריים ב 2008, מבצע צוק איתן בשנת 2014 ומשבר הקורונה בשנת 2020. המשמעות היא לרוב פגיעה מתמשכת בעשרות אלפי עסקים קטנים ובינוניים. הפגיעה מתבטאת בירידה בביקוש למוצרים או לשירותים, במיוחד לכאלו שנתפסים כמוצרי "מותרות", קשיי גבייה, לחץ מצד ספקים להקדמת תשלומים רכש ומחנק אשראי מצד המערכת הבנקאית.

לבד ממשבר הקורונה המגלם מצב ייחודי בו הפעילות העסקית נעצרה בהנחיית הממשלה למשך תקופה מסוימת, מיתון או האטה במשק, מחייבת את העסק לבצע שינויים והתאמות בטווח הקצר על מנת להתמודד עם ההרעה בתנאי הסביבה העסקית על הצד הטוב ביותר. יחד עם זאת, יש לזכור שגם משבר טומן בחובו הזדמנויות עסקיות. עסקים שיתמודדו עם המשבר בצורה מיטבית יגדילו את סיכויי השרידות שלהם ויצאו ממנו מחוזקים עם פוטנציאל צמיחה גבוה יותר.

 

מהם הצעדים שעל העסק לנקוט בטווח הקצר במצב של האטה ומיתון (להבדיל ממשבר הקורונה בו אופן הטיפול ברמת הניהול הפיננסי שונה בשל העובדה שתזרים ההכנסות לתקופה מסוימת אפסי):

ראשית, יש להכין תכנית פיננסית לשנה הקרובה המבוססת על הנחות שמרניות של תזרים המזומנים בצד ההכנסות והנחות ריאליות בצד ההוצאות. יש לנתח את התוצאות ולזהות את הגורמים שמובילים להרעה בתזרים המזומנים החזוי. זיהוי הבעיות יקל על העסק לטפל נקודתית בפתרון אותן בעיות.

 

להלן דרכים אפשריות לטיפול בשיפור תזרים המזומנים:

 

הכנסות - יצירת מקורות הכנסה חדשים או נוספים ושימור קיימים.

 • תוספת מוצרים או שירותים שאינם כרוכים בהשקעה חדשה.

 • זיהוי וניצול הזדמנויות בנישות עסקיות המשיקות לעסקי הליבה.

 • תמרוץ צריכה ע"י הנחות לגודל או לתקופת התחייבות.

 • צמצום בעיות גבייה ע"י בדיקה מראש של נתונים עסקיים של לקוחות קיימים וחדשים באמצעות חברות למידע עסקי.

 • מבצעי מכירות נקודתיים ובלבד שהמחיר מכסה עלות ייצור משתנה או עלות מכר.

 • שיפור תזרים הכנסות באמצעות ניכיון שיקים, ניכיון שוברים, פקטורינג, או ביצוע הגנות מטבע על מנת להקטין תנודתיות של שער חליפין.

 

הוצאות שוטפות – ניתוח ובחינת הוצאות קיימות

 • צמצום הוצאות שאינן הכרחיות במיוחד הוצאות קבועות.

 • ספקים – הורדת מחירי רכש ו/או שיפור תנאי תשלום. המנעות מסגירת חוזים ארוכי טווח במחירים קבועים.

 • כח אדם - צמצום כח אדם שאינו הכרחי או החלפת עובדים בעובדים אחרים בשכר נמוך יותר.

 

השקעות והון חוזר

 • בחינה מחודשת של השקעות בכניסה לפרויקטים חדשים – הרעה בתנאי אשראי או מימון מהון חוזר עלולים לגרום לקשיים בתזרים.

 • מלאי - הקטנת מלאים, הגברת הבקרה וניהול המלאי.

 

תמחיר ורווחיות – ביצוע תמחיר מחודש למוצרים או שירותים, בדיקת רווחיות לקוחות.

 • מוצרים ושירותים שאינם רווחיים יש להפסיק ולמכור.

 • מומלץ להפסיק התקשרות עם לקוחות לא רווחיים.

 

בנקים

 • הגדלה זמנית של מסגרות אשראי.

 • מחזור הלוואות קיימות להלוואה אחת עם זמן החזר ארוך יותר.

 

מיסים

 • ביצוע הערכת מס מחודשת והקטנת תשלום מקדמות בהתאם לצורך.

 

מימון

 • גיוס מימון ממקורות חוץ בנקאיים – פקטורינג, קרנות, חברות אשראי, משקיע. 

bottom of page