top of page

ההתמחויות שלי

שיטת היעוץ היחודית והאינטגרטיבית המיושמת, מטפלת בכל שלבי היזמות העסקית, החל משלב הרעיון, דרך גיבוש המודל העסקי, כתיבת התכנית העסקית, גיוס מימון, ליווי שוטף בתחומי התמחיר, תקציב, תזרים מזומנים, גבייה ופיתוח עסקי. שיטה זו מבטיחה כתובת מקצועית אחת, לכל אורך חיי העסק, יחד להצלחה עסקית.

גיוס מימון

גיוס מימון נדרש לצורך הקמת עסק חדש, התרחבות וצמיחה של עסק קיים, שיפור מבנה האובליגו הקיים ובמקרים רבים להבטחת שרידות במקרה של משבר עסקי.

למרות צמיחתה של חלופת "מימון המונים", החלופות המסורתיות לגיוס מימון: בנק, קרן מימון או משקיע הן עדיין הפופולריות ביותר.

לצורך גיוס מימון נדרש להציג תכנית עסקית או הערכת שווי המותאמת לסוג הגורם המממן.

תמחיר והמחרה

תמחיר היא שיטה כלכלית לחישוב עלות של מוצר או שירות. התחשיב משמש ככלי רב חשיבות בקבלת החלטות ניהוליות. באמצעותו ניתן לאתר קווים אדומים בתהליך ההמחרה ולקבוע את הרווחיות הנגזרת בטווח הקצר או הארוך.

המחרה מטפלת בקביעת המחיר ללקוח. בתהליך ההמחרה ניתן משקל מכריע למחיר השוק, מוצרים תחליפיים או משלימים, סוג הלקוח ומתן הנחות לגודל או תקופת ההתחייבות.

תכנית עסקית

תכנית עסקית היא ה"מצפן העסקי" או "מפת הדרכים" של העסק. התכנית חשובה הן בשלב ההקמה והן בשלב ההתרחבות של העסק. התכנית כוללת את החזון העסקי, האסטרטגיה העסקית, תכנית השיווק והמכירות, תכנית התפעול, תכנית המימון והתכנית הפיננסית - תחזית רווח והפסד ותזרים מזומנים. ניתן לבנות, תכניות מותאמות בהיקפים שונים ובהתאם לצורך כגון: התרחבות וצמיחה, גיוס מימון או משקיע ועוד.

פיתוח עסקי

בעולם הנוכחי, המציאות העסקית והתנאים להצלחה משתנים באופן מהיר ותדיר. נדרשת גמישות מחשבתית ותפעולית ופיתוח עסקי מתמיד על מנת לשרוד ולהצליח לאורך זמן. מטרת הפיתוח העסקי היא ניצול משאבי העסק לטובת יצירה או איתור הזדמנויות חדשות על מנת לזכות ביתרון יחסי בשוק. בדרך כלל מדובר על הרחבה או פיתוח מוצר חדש, מיזוגים ורכישות.

פיתוח עסקי נכון מתרגם את הרעיון העסקי לבדיקה כלכלית של מספר דרכי פעולה וממליץ על דרך הפעולה הכדאית ביותר.

תקציב ותזרים מזומנים

ניהול פיננסי שוטף ואפקטיבי מחייב בנייה וניהול תקציב ותזרים מזומנים.

תקציב קובע את מסגרת ההכנסות וההוצאות לטווח של שנה בחתך חודשי. הבקרה התקציבית המבוצעת מדי חודש מסייעת לאיתור חריגות שיתורגמו למונחי תזרים מזומנים בעתיד ולבקרה כפולה על נתוני רואה החשבון של העסק.

תזרים מזומנים מנוהל על בסיס יומי ומשקף את מצבו הפיננסי של העסק בטווח הקצר. בעסקים קטנים, תזרים המזומנים הרלבנטי הוא תזרים הבנקים.

רווחיות וכדאיות כלכלית

עסקים וחברות רבות אינם מודעים לנקודת האיזון התפעולית או שאינם ממקסמים את מלוא פוטנציאל הרווחיות הטמון בהם.

חישוב נקודת איזון הינו המפתח לקביעת יעדי ההכנסות וכפועל יוצא מכך,  גם הגדלת הרווחיות.

במקרים רבים, רווחיות נמוכה נובעת מאי יעילות בתהליכים הכרוכים בתפעול העסק. איתור וטיפול בתהליכים אלו מתבצע במסגרת בדיקת כדאיות כלכלית הבוחנת את המצב הקיים לעומת החלופות האפשריות וממליצה על הכיוון הרצוי.

 

bottom of page